..::Środa21::..

 

2013-11-20


Dni otwarte naszych przedszkoli


billboard druku

 

 

 

2013-01-29


Dni otwarte naszych przedszkoli


billboard druku

 

 2012-09-20

 

ŻŁOBEK


Zlobek 256x168

 

 

 2012-08-08

 

Konsultacje społeczne: aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Środa Wielkopolska

UM 100x168

 

2012-04-06

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę – zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 4 072 294,00 złotych na okres 15 lat na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska – zadanie IV, etap 2” oraz kredytu obrotowego w wysokości 1 486 936,00 złotych  -> pobierz


2012-04-02


Na podstawie § 5 ust.3 umowy spółki (akt not. Rep. A nr 6562/2011) Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Środa XXI Sp. z o.o.  podwyższyło w dniu 2 stycznia 2012 roku, uchwałą nr 9, kapitał zakładowy spółki o 900.000,00 zł. 

Obecnie łączny kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.340.000,00 zł. 

Wszystkie udziały posiada Gmina Środa Wielkopolska. Dokonanie wpisu zmiany liczby udziałów wspólników oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło dnia 19 marca 2012 r.

 

2012-02-28

 

Ogłoszenie o przetargu na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 4 072 294,00 złotych na okres 15 lat na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska – zadanie IV, etap 2” oraz kredytu obrotowego w wysokości 1 486 936,00 złotych.

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu -> pobierz

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia –> pobierz

3. Załączniki do pobrania -> zobacz

4. Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -> pobierz

 

2011-12-29

 

Informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych, tj. z uwagi na fakt, że w postępowaniu Nr 1-2011 prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu, postępowanie ulega unieważnieniu.

 


2011-12-21


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ


Spółka Środa XXI jako Zamawiający zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, zgodnie z art. 69 - 73 ustawy z dnia 29 stycznia 2001 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207). Warunki zamówienia są opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która zostaje Państwu przesłana wraz z niniejszym zaproszeniem do składania ofert.

Środa Wielkopolska: Wywóz ścieków bytowo - gospodarczych ze zbiorników bezodpływowych z terenu miasta i gminy Środa Wielkopolska. Numer ogłoszenia: 1-2011; data zamieszczenia: 21.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Dokumenty do pobrania:

-> ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

-> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

-> UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WYWOZU ŚCIEKÓW


2011-10-25

Do Sądu Rejonowego w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda został złożony wniosek o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Środa XXI. W dniu 7 października 2011 roku Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 5 podwyższyło kapitał zakładowy spółki o 140 000,00 zł. Łączny kapitał zakładowy Spółki wynosi 440 000,00 zł. Wszystkie udziały posiada Gmina Środa Wielkopolska.

2011-09-27


W dniu 7 lipca 2011 r. na podstawie § 5 ust. 3 umowy spółki Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Środa XXI przyjęło jednogłośnie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki do 600 udziałów. Wszystkie udziały posiada Gmina Środa Wielkopolska. Łączny kapitał zakładowy Spółki wynosi 300 000 zł. Dokonanie wpisu zmiany liczby udziałów wspólników oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło dnia 8 września 2011r.

2011-08-14


Spółka Środa XXI zamierza ubiegać się o środki finansowe z rządowego programu odnawiania targowisk. Z dniem 23 lipca 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi umożliwiające pomoc dla targowisk w miejscowościach liczących do 50 tys. mieszkańców. Na naszym terenie nowoczesne oblicze powinny uzyskać dwa place targowe. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Spółka ma zamiar uzyskać nawet do miliona złotych na przebudowę i wyposażenie każdego z nich. Szacunkowa wartość projektu realizowanego przy ul. Przecznica wyniesie około 1 mln 450 tys. złotych. Z kolei rewitalizacja targowiska miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża może osiągnąć kwotę 2,1 mln złotych. Nowa konstrukcja lokalnych rynków umożliwi zakup produktów, między innymi od ich bezpośredniego producenta, z zachowaniem właściwych i bezpiecznych warunków dla prowadzenia działalności handlowej. Modernizacja w powyższym zakresie z całą pewnością przyniesie wymierne korzyści dla producentów oraz konsumentów. Powodzenie tego projektu będzie sukcesem Wszystkich Średzian!

2011-08-14


Newsletter - dołącz!

2011-06-29


Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej podjęła uchwały upoważniającą Burmistrza Miasta do wniesienia do Spółki:

- aportu gruntowego w postaci działek pod zabudowę otoczenia targowiska

- wkładu pieniężnego przeznaczonego na rewitalizację obszarów miejskich Środy Wielkopolskiej

2011-06-27


Spółka uzyskała wpis do Krajowego rejestru Sądowego - nr 0000389873

2011-06-14


Spółka złożyła wniosek do Sądu o zarejestrowanie podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2011-05-10


Spółka złożyła podanie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowny i graficzny i uzyskała potwierdzenie przyjęcia tego podania, co oznacza, że Spółka ma zagwarantowaną datę pierwszeństwa dla tych znaków -----> zobacz księgę znaków

2011-04-14


Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów gospodarki Narodowej REGON oraz uzyskała Numer Identyfikacji Podatkowej NIP. Tym samym rozpoczęła działalność jako "Środa XXI" sp. z o.o. w organizacji.

2011-04-12


Spółka ma siedzibę w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.

2011-04-11


Burmistrz Środy Wielkopolskiej podpisał w imieniu Gminy Środa Wielkopolska umowę spółki w formie aktu notarialnego. Tego samego dnia Zgromadzenie Wspólników spółki "Środa XXI" powołało Radę Nadzorczą, z kolei Rada Nadzorcza powołała jednoosobowy zarząd spółki.

2011-03-25


Ukazał się opracowywany od grudnia 2010 Program Funkcjonalno - Użytkowy dla targowiska przy ulicy Czerwonego Krzyża w Środzie Wielkopolskiej -----> zobacz PFU

2011-03-22


Rozpoczęto prace nad wnioskiem o dofinansowanie projektu "Rewitalizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża w Środzie Wielkopolskiej" z programu unijnego JESSICA.

2011-02-24


Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej podjęła uchwałę Nr V/48/2011 o utworzeniu przez Gminę Środa Wielkopolska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod formą "Środa XXI".

 

Newsletter - dołącz!

Bądź na bieżąco z działaniami Spółki ŚRODA XXI ! Dodaj swój e-mail do newslettera !

Sonda

Rewitalizacja Targowiska?
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj5
Wczoraj25
Wizyt w tygodniu66
Wizyt w miesiącu436
Łącznie wizyt14357